قیمت ورق آلومینیوم

مشاوره و استعلام لحظه ای قیمت

جدول آناليز آلياژها و وزن استاندارد آلومینیوم

Al other Ti Zn Cr Mg Mn Cu Fe Si آلياژ
>99.5 <0.01 695/000 ----- ----- ----- <0.05 <0.05 <0.05 <0.4 <0.25
>99 <0.15 ----- <0.1 ----- ----- <0.05 0.05-0.2 <0.5 <0.5 1100
>99 <0.15 <0.05 <0.1 ----- ----- <0.05 <0.05 <0.5 <0.5 1200
rem <0.15 <0.15 <0.25 <0.1 1.2-1.8 0.3-0.9 3.8-4.9 <0.5 <0.05 2024
rem <0.15 ----- <0.1 ------ ------ 1-1.5 0.05-0.2 <0.7 <0.6 3003
rem <0.15 <0.1 <0.4 <0.2 0.2-0.8 0.3-0.8 <0.3 <0.7 <0.6 3105
rem <0.15 ----- <0.1 0.15-0.35 2.2-2.8 <0.1 <0.1 <0.4 <0.25 5052
rem <0.15 <0.15 <0.25 0.05-0.25 4-4.9 <0.1 <0.4 <0.4 <0.4 5083
rem <0.15 <0.1 <0.1 <0.1 0.45-0.9 <0.1 <0.1 <0.35 0.2-0.6 6063
rem <0.15 ----- 0.8-1.3 ------ <0.1 <0.1 <0.1 <0.35 <0.35 7072
rem <0.15 <0.2 5.1-6.1 0.18-0.28 2.1-2.9 <0.3 1.2-2 <0.5 <0.4 7075

جدول آناليز آلياژها و وزن استاندارد آلومینیوم

ضخامت mm mm ورق mmورق
>99.5 1000**2000 1250**2500
0/25 1/35 -----
0/3 1/62 2/53
0/4 2/16 3/37
0/5 2/7 4/21
0/6 3/24 5/06
0/7 3/78 5/9
0/8 4/32 6/75
0/9 4/86 7/59
1 5/4 8/43
1/2 6/75 10/54
1/5 8/1 12/65
2 10/8 16/87
2/5 13/5 21/09
3 16/2 25/3
4 21/6 33/75
5 27 42/18
به این مطلب امتیاز دهید